K + H Armaturen GmbH

An der Hessel 5
75038 Oberderdingen

Phone: +49 (0) 70 45 - 98 00+49 (0) 70 45 - 98 00
Fax: +49 (0) 70 45 - 98 02 7

E-Mail: info@kh-tec.de
Internet: www.kh-tec.de

K+H Armaturen GmbH +
An der Hessel 5-9 + 75038 Oberderdingen +
Phone (0 70 45) 9 80-0

find us on facebook >>